Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Regulamin SCI

Prawa i obowiązki czytelników

 

 

Wypożyczalnia

 

1.    Z wypożyczalni mogą korzystać:

  • ·uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,
  • ·nauczyciele,
  • ·inni pracownicy szkoły,
  • ·rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów,
  • ·inne osoby za zwrotną kaucją równą wartości wypożyczonych książek.

2.    Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne (z wyjątkiem kaucji dla osób spoza szkoły);

3.    Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wy-pożyczone materiały;

4.    Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń oraz prolongować termin zwrotu;

5.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, albo inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić dwukrotną antykwaryczną wartość zgubionej książki;

6.    Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego;

7.    Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;

8.    Uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Czytelnia multimedialna

 

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 

1.     Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.

2.    Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie  ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.

3.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

4.    Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

5.    Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.

6.    Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.

7.    Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.

8.    Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***