Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Wagary

USTAWA z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (oraz USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.)

Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Art. 20.
1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%(...)


Niska frekwencja jest problemem wielu szkól, szczególnie średnich. Młody człowiek, który zaczyna u nas naukę ma 16 lat. Przejście z gimnazjum do szkoły średniej jest traktowane przez młodzież jako początek dorosłego życia. Wielu naszych uczniów pochodzi z okolicznych miejscowości i po raz pierwszy dojeżdżają do szkoły, co w dużym stopniu zwiększa ich swobodę. My jako szkoła chcemy przeciwdziałać wysokiej absencji na zajęciach. Jednak nie zrobimy tego sami. Wszystkie podejmowane przez nas działania przyniosą oczekiwane rezultaty tylko wtedy, gdy rodzice będą wspomagać nasze wysiłki. Niestety rzeczywistość wielokrotnie pokazuje, że rodzice nie okazują zainteresowania sytuacją szkolna dziecka, zaszczepiają w nim niewłaściwe postawy wobec obowiązków szkolnych. A dlaczego obecności na zajęciach są takie ważne?
Istnieje zależność pomiędzy frekwencją a wynikami w nauce. Nieobecności w szkole są przyczyną narastających trudności w nauce, które prowadzą do braku promocji do klasy wyższej. Nie prawdą jest, że nieobecność na lekcji, na sprawdzianie jest sposobem uniknięcia oceny niedostatecznej. Jest jedynie odsunięciem w czasie czegoś, co jest nieuniknione. Uczeń, który wagaruje doświadcza niepowodzeń w szkole, bywa często odrzucony przez klasę, ma poczucie wyizolowania. Stanowi to kolejny powód, aby nie przyjść do szkoły. W konsekwencji może dojść do całkowitego zaprzestania realizacji obowiązku nauki.
Wagarująca młodzież pozbawiona jest opieki, a tym samym narażona na różnego rodzaju pokusy, szukanie możliwości zaspokojenia potrzeby uznania, sukcesu w grupach zdemoralizowanych nierzadko o charakterze przestępczym.
Pamiętajmy – my jako rodzice możemy i powinniśmy mieć wpływ na obecność dziecka w szkole poprzez zainteresowanie jego sytuacją szkolną, stałymi kontaktami z wychowawcą klasy lub pedagogiem. Dotyczy to przede wszystkim rodziców, którzy już wcześniej otrzymali sygnał o wagarach dziecka, niezależnie od jego wieku. Właśnie rodzice powinni dać swoim dzieciom jasny sygnał, że nie akceptują ich ucieczek ze szkoły. Usprawiedliwiając wagary, wyrządzamy krzywdę nie nauczycielom, ale własnym dzieciom. Jeśli wspólnie znajdziemy przyczynę nieobecności dzieci w szkole, możemy odpowiednio zareagować i pomóc. My jako szkoła zrobimy wszystko, aby młodzież czuła się tu bezpiecznie, będziemy motywować i stwarzać dobre warunki do nauki. Jednocześnie musimy przypomnieć, że szkoła ma obowiązek przekazać informacje do sądu w przypadku nieletnich uczniów o niezrealizowaniu przez nich obowiązku nauki. W przypadku uczniów pełnoletnich grozi usunięcie ze szkoły.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***