Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW

Stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne 2018/19

 

 1. Stypendium szkolne 2018/19 może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie m. st. Warszawy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 -13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać  kwoty 514 zł netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku tj. sierpniu (do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych oraz 500+)

Druki stypendialne będą dostępne u pedagoga szkolnego lub pobrać  ze strony biura edukacji - wniosek do pobrania.

Wnioski wypełnia i składa Rodzic lub pełnoletni uczeń do 17 września 2018!

W związku ze zmianą od 1 października 2018r. wysokości kryterium dochodowego (które będzie wynosiło 528 zł netto na osobę w rodzinie) uczniowie/rodzice będą mogli

od 1 października 2018 r. ubiegać się o stypendium szkolne. Wnioski można składać do 5.10.2018 roku - dotyczy to tylko uczniów, u których dochód na 1 członka w rodzinie na dzień 17 września 2018 roku przekraczał 514 zł, ale w chwili obecnej nie przekracza 528 zł.

 2.  Zasiłek losowy może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (poważne choroby i śmierć członków rodziny, ataki żywiołów).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek do pobrania 

UWAGA! 

Uczniowie mieszkający poza Warszawą pobierają i składają wnioski we właściwym Urzędzie Gminy.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***