Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Porozumienie o współpracy

W dniu 17 października 2018 r. Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Dyrektor Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14, byli z wizytą w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Celem tego spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy między uczelnią a szkołą.

 W spotkaniu uczestniczyli: płk. dr. hab. inż. Tadeusz Szczurek - JM Rektor-Komendant WAT, dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT – prorektor ds. studenckich, Pan Zbigniew Cierpisz – zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ, Pan Włodzimierz Siess – Naczelnik Wydziału Oświaty 

i Wychowania Dzielnicy Praga-Północ, Pani Agnieszka Suzdalcew - główny specjalista w Wydziale Oświaty i Wychowania oraz Pani Małgorzata Augustowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 14.

Moment podpisania porozumienia poprzedzony był krótką charakterystyką Uczelni, Szkoły
i Dzielnicy. W sposób zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący zapoznaliśmy się z historią oraz potencjałem naukowo-dydaktycznym WAT-u, sukcesami i kierunkami kształcenia szkoły oraz zasobami i możliwościami Pragi-Północ, dla której edukacja jest priorytetem.

Podpisując porozumienie strony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju
 i edukacji młodzieży, propagowanie wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości, przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki i gospodarki oraz całego kraju.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania zapoznali się z bazą laboratoryjną dwóch wydziałów: Nowych Technologii i Chemii (Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii) oraz Elektroniki (Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej).

Nad sprawnym przebiegiem wizyty czuwał płk Wiesław Szczygielski.

galeria

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***