Pomoc materialna i stypendia szkolne

 


Zasiłki i stypendia o charakterze socjalnym

STYPENDIUM SZKOLNE 

Przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł, mieszkajacym na terenie m. st. Warszawy.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. pobrany ze strony internetowej, bądź  w pokoju pedagoga wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  (z sierpnia 2017 r.). 

Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy.

Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub imiennych faktur wystawionych na dziecko.

WYPRAWKA SZKOLNA przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Termin składania wniosków do 11 września 2017 roku. 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wysokość zasiłku szkolnego  nie może być wyższa niż 620 zł (od 1 listopada 2017roku nie może być wyższa niż 650 zł)

 

Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przeznaczone jest dla uzdolnionych uczniów szkół średnich, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskali najwyższą średnią ocen, (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę zachowania. Stypendystą może zostać także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach. Jest to stypendium przyznawane dla jednego ucznia danej szkoły. 

Więcej informacji: www.kuratorium.waw.pl/

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest przyznawane wybitnie uzdolnionym uczniom szkoły średniej, a w szczególności: laureatom olimpiad międzynarodowych i krajowych, konkursów na pracę naukową lub uczniom uzyskującym celujące i bardzo dobre wyniki w nauce. 

Więcej informacji: www.kuratorium.waw.pl/

Stypendium edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy może być przyznane uczniom min szkół średnich, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym i swymi osiągnięciami promują m.st. Warszawę w kraju i za granicą. Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał w dwóch ostatnich semestrach poprzedzających złożenie wniosku średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 - w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Warunki dodatkowe – uczeń realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień; ma własny dorobek naukowy lub twórczy, który można udokumentować.

Więcej informacji: www.edukacja.warszawa.pl

Stypednia Prezydenta m.st. Warszawy SAPERE AUSO:  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/14607-stypendia-mst-warszawy-sapere-auso-dla-szczegolnie-uzdolnionych

Program stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II - Aplikować do niego mogą uczniowie warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Warunkiem uzyskania stypendiów jest spełnienie trzech kryteriów.

Więcej informacji: www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych  - regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim określa zasady, w tym warunki i tryb, przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostanie umieszczony na stronie internetowej http://www.mazovia.pl/ oraz na stronie www.stypendia.oeiizk.waw.pl