Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

REKRUTACJA 2017

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W 2017 ROKU
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 W WARSZAWIE

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3. Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji, pod adresem https://warszawa.edu.com.plZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów do klas pierwszych wynosi 200.

Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:


1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 1) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

-  mnoży się przez 0,2.

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.


Przy rekrutacji punktowane będą następujące przedmioty:

 W oddziałach technik geodeta, technik budowy dróg, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik geolog oraz technik inżynierii środowiska i melioracji:

język polski

matematyka

geografia

język obcy

W oddziale technik informatyk:

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

 W oddziale technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

 język polski

matematyka

język obcy

plastyka

 3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,

z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,

d) dostatecznym – przyznaje się 8  punkty,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punkty;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;

5) dopuszczającym – przyznaje się  2 punkty.

 

9. Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów (w pierwszej kolejności):

a)      kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej,

b)      sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzinach zastępczych,

c)       kandydaci, którym ze względu na udokumentowane zdolności ustalono indywidualny tok nauki,

 

10. Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane pod uwagę łącznie:

a)      wielodzietność rodziny kandydata,

b)      niepełnosprawność  kandydata,

c)       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)      niepełnosprawność rodzeństwa   kandydata,

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Geologiczno – Geodezyjno – Drogowego muszą złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie do 14 lipca 2017 w sekretariacie szkoły.

12. Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2017/2018:

1 klasa kształcąca w zawodzie technik geodeta (angielski, niemiecki, rosyjski)

0,5 klasy kształcącej w zawodzie technik geodeta – profil wojskowy (angielski, niemiecki)

0,5 klasy kształcącej w zawodzie technik geodeta – profil gospodarka przestrzenna (angielski, niemiecki)
1 klasa kształcąca w zawodzie technik budowy dróg (angielski, niemiecki)
2 klasy kształcące w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (angielski, niemiecki,  rosyjski)
0,5 klasy kształcącej w zawodzie technik geolog (angielski, niemiecki)

0,5 klasy kształcącej w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji (angielski, niemiecki)

1 klasa kształcąca w zawodzie technik informatyk (angielski, niemiecki)

1 klasa kształcąca w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej (angielski, niemiecki)

 

Proponujemy następujące rozszerzenia:

 

Rozszerzona matematyka oraz drugi przedmiot do wyboru geografia lub fizyka:

 technik geodeta

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Rozszerzony język angielski oraz drugi przedmiot do wyboru geografia lub chemia:

 

technik geolog

technik inżynierii środowiska i melioracji

 

Rozszerzona matematyka oraz drugi przedmiot do wyboru geografia lub informatyka:

 

technik informatyk

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

13. Tryb odwoławczy:

  • W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych       i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w poprzednim punkcie.
  • Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

HARMONOGRAM

 W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkole  wnioski zgodne ze wzorami ustanowionymi przez organ prowadzący, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:

1)      Od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 kandydaci logują się do systemu, wypełniają wniosek,  wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

2)      Od 16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

3)      Od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.

4)      5 lipca do godz. 16.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

5)      Od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00 kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl).

6)      Od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7)      Do 14 lipca do godz. 16.00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

8)    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje  wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00;

9)      Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego. 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***