Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Pomoc materialna

STYPENDIUM SZKOLNE  2019/2020

może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie m. st Warszawy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528 zł netto (do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych oraz 500+)

Druki stypendialne można otrzymać od pedagoga szkolnego lub pobrać tutaj

Wnioski wypełnia i składa Rodzic lub pełnoletni uczeń w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2019!

Uczniowie mieszkający poza Warszawą pobierają i składają wnioski we właściwym Urzędzie Gminy.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (poważne choroby i śmierć członków rodziny, ataki żywiołów).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Druki stypendialne można otrzymać od pedagoga szkolnego lub pobrać tutaj


STYPENDIUM „POSIŁEK DLA UCZNIA”

Stypendium to może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych.

Stypendium może zostać przyznane w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków Pomocy Społecznej.

Wsparcie z Ośrodków Pomocy Społecznej powinno być zawsze pierwszym źródłem finansowania bezpłatnych posiłków dla uczniów. Dopiero, gdy nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach środków OPS dyrektor szkoły może przyznać stypendium "Posiłek dla ucznia" na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów.

Druki stypendialne można otrzymać od pedagoga szkolnego.

 

 WYPRAWKA SZKOLNA  2019/20

Dofinansowanie podręczników  dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymienionych w Rozporządzeniu, tj.: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnoscią intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Wnioski o wyprawkę należy złożyć w szkole do 11 września 2019r!

Druki stypendialne można otrzymać od pedagoga szkolnego lub pobrać tutaj

Uczniowie mieszkający poza Warszawą pobierają i składają wnioski we właściwym Urzędzie Gminy.

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***