Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

Szczęśliwy numerek

SZKOLNY REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

  1. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek (sprawdzianów) oraz prac domowych, chyba że zostały one zadane z tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem.

  2. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

  3. Szczęśliwy numerek losowany jest codziennie przed godziną 8:50.

  4. Do godziny 8:50 obowiązuje numerek z poprzedniego dnia (tj. na pierwszej godzinie lekcyjnej).

  5. Losowania dokonuje wyznaczony przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

  6. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy ogłoszeń, bądź w gablocie w widocznym miejscu.

  7. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu, aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.

  8. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest niesklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia w poprzednim miesiącu.

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***