Kształcimy w zawodach:

technik geodeta

technik geolog

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

    technik informatyk     

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      

 

CELE I PLANOWANE EFEKTY SKW

Cele szczegółowe programu SKW:

–       nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym;

–       tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;

–       zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;

–       uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;

–       kształtowanie postaw prospołecznych;

–       rozwijanie empatii, zrozumienia;

–       inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

–       kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

–       zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;

–       kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

–       budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji
 i poszerzaniu własnych zainteresowań;

–       współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;

–       współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;

–       dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;

–       zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;

–       wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

–       przedstawienie działalności wybranych organizacji;

–       wzmocnienie działań organizacji społecznych i pozarządowych poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności młodzieży;

–       prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji
 i organizacji społecznych.

 

 

Planowane efekty działań SKW:

–       zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych młodzieży;

–       lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania;

–       stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy
w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne;

–       wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy;

–       zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi;

–       zapobieganie patologii społecznej.

 

Wars i Sawa - program wspierania uzdolnionych

Deutsch-Wagen-Tour

Biuletyn Informacji Publicznej

***     Szkoła z tradycjami      ***      Istnieje od 1916 roku     ***    Szkoła z tradycjami     ***