Ułatwienia dostępu

Tel. (22) 619 47 13, (22) 619 79 60
E-mail: zs14@eduwarszawa.pl
Adres: ul. Szanajcy 5, 03-481 Warszawa

"Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce z jakim tej pomocy się udziela”

                                      Jan Paweł II, Przesłanie Papieża na  zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Koordynatorzy wolontariatu:

Nauczyciele: Iwona Gorzkiewicz-Ładniak, Ewa Cieślak, Renata Madej, Dorota Tomaszkiewicz, Krzysztof Cal

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. To dowód uznania dla ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej. 

Szkolny Klub Wolontariatu rozwija działalność zarówno na zewnątrz, wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły, na rzecz jej samej społeczności uczniowskiej. Uczniowie angażowani są w prace na rzecz środowiska lokalnego. Jest to zatem element edukacji społecznej oraz integracja ze środowiskami defaworyzowanymi (np. seniorów, osób niepełnosprawnych itp.). SKW przygotowuje młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

Wolontariat  to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariat szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne

Wolontariusz - (łac. volontarius = dobrowolny, chętny) w Słowniku Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych W. Kopalińskiego, Wiedza Powszechna, wyd. IX, Warszawa 1975 r. czytamy, że jest to wojskowy, dawniej ochotnik, albo praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu. W Słowniku Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 27, Warszawa 1993 r. określany jest jako bezpłatna forma stażu w szpitalu lekarza  zdobywającego praktykę. Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

Cechy wolontariusza:

 •      dużo optymizmu i chęć do działania;
 •      motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 •      umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;
 •      odwaga, empatia i otwartość;
 •      odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
 •      kultura osobista.

Kodeks etyczny wolontariusza:

 1. Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 2. Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 3. Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 4. Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 5. Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
 6. Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.
 7. Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 9. Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 10. Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Cele szczegółowe programu SKW:

 • nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o
 •  charakterze regularnym i akcyjnym;
 • tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;
 •  kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 •  budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji  i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 •  współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 •  współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
 • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • przedstawienie działalności wybranych organizacji;
 • wzmocnienie działań organizacji społecznych i pozarządowych poprzez wykorzystaniepotencjału wiedzy i umiejętności młodzieży;
 •  prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji  i organizacji społecznych.

 Planowane efekty działań SKW:

 • zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych młodzieży;
 • lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania;
 • stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne;
 • wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy;
 • zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi;
 • zapobieganie patologii społecznej.